The Greedy Dog

 

یک روز سگی تکه ای گوشت  از قصابی دزدید.

One day a dog stole a piece of meat from a butcher’s shop.

نکته: گذشتۀ steal به معنای دزدیدن stole می باشد

اگر بخواهید بگویید “آن سگ تکه گوشت را دزدیده است” چه می گویید؟

That dog has stolen a piece of meat

حالا اگر بخواهید بگویید تکه گوشت توسط سگ دزدیده شد چه می گویید؟

A) a piece of meat was stolen by the dog

B) a piece of meat is stolen by the dog

به نظر شما  کدام درست است A یا B ؟

***

آن سگ با آن گوشت فرار کرد.

The dog ran away with the meat.

نکته: به این خاطر که ار خط اول سگ را a dog نامیده اما اینجا چون دفعۀ دوم است که از سگ نام می برد از The dog استفاده شده است.

***

او به بالای پلی که روی نهری قرار داشت رسید.

It came to a bridge over a stream.

نکته: برای حیوانات از it استفاده می  شود اما در بعضی جاها هم he ویا she هم استفاده می شود.

***

همین که سگ داشت از بالای پل رد می شد او چیزی را داخل آب دید که در حال حرکت است.

As the dog was crossing the bridge, it saw something moving in the water.

نکته: همین که سگ از روی پل عبور می کرد چون عبور کردن از روی پل عملی ممتد بوده و در حین عمل اتفاق دیگری افتاده بایستی از استمراری استفاده شود و همچنین چون کل داستان در گذشته است از گذشته استفاده می شود. was crossing می توانید چند تا مثال هم از این زمان فعل بسازید. مفهومی که می خواهید جایی بگویید بایستی داخل این ساختارها قالب بگیرند و بیان شوند.

***

آنجا او سگی را دید که در دهانش استخوانی گرفته است.

There it saw a dog with a piece of meat in its mouth.

نکته: کلاً ضمیر ملکی یا possessive adjective به جای her  و یا his از its استفاده شده چون که حیوان بوده است.

***

آن سگ تکۀ گوشت را آنجا گذاشت و داخل آب پرید.

It put down its own piece of meat and jumped into the water.

نکته: برای پریدن داخل آب از Proposition یا حرف اضافۀ into استفاده کرده است.

***

البته که غیر از خودش سگی داخل آب نبود او به عکس خودش داخل آب نگاه کرده بود.

Of course there was no other dog in the water; it had been looking at it own picture.

نکته: عبارت had been looking it own picture خیلی قشنگ گذشته استمراری با حال کامل ترکیب شده و گذشته کامل استمراری نامیده می شود در حقیقت شخصی که گذشته استمراری was looking  و گذشته کامل  had p.p را مسلط باشد فقط لازم این دو تا را با هم ترکیب کند.  حالا به زبان خودمانی گذشته ای که عمل نگاه کردن ادامه دار بوده و درهمان گذشته هم آن عمل ادامه دار تمام شده است. اگر سه مثال از ذهن خودتان بنویسید و چند بار تکرار کنید این استراکچر را جزء اموال زبانی تان کرده اید.

***

سگ به سمت کنار نهر شنا کرد و از نهر خارج شد.

The dog swam to the side of the stream and got out of the water.

نکته: برای خارج شدن از آب هم get out فعل ترکیبی خوبیه و خیلی هم پرکاربرده

***

سپس او به سمت گوشتی که روی پل قرار داده بود رفت تا بردارد.

Then it went to get the meat which it had put down on the bridge.

نکته : جملۀ خوبیه برای یاد گرفتن ماضی بعید یا به عبارتی گذشتۀ دور است.

***

اما تکه گوشت رفته بود، سگ دیگری، سگ واقعی، گوشت را پیدا کرده بود و با آن گوشت فرار کرده بود.

But the meat had gone; another dog, a real dog, had found the meat and had run off with it.

***

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *